دلیل اصلی عدم تمرکز و درمان راحت آن

عدم تمرکز و روش های ساده درمان آن عدم تمرکز و دلایل آن و برخی راه کارها. جهان امروز پر از از بین برنده های تمرکز می باشند. روانشناسان ترفندهایی برای مدیریت عدم تمرکزی که عامل آن رسانه های اجتماعی است، دارند. امروزه یکی از دغدغه های هر پیر و جوانی نداشتن تمرکز کافی است