چگونه می توان جلوه های بیشتری را در تیک توک دریافت کرد

مراحل {“smallUrl”: “https: / / www.wikihow.com / images / thumb / 2 / 25 / بیشتر- تأثیرات-را-در-Tik-Tok-Step-1.jpg / v4-460px-Get-More-Effects-on-Tik-Tok-Step-1.jpg “،” bigUrl “:” / images / thumb / 2 / 25 / Get-More-Effect-on- Tik-Tok-Step-1.jpg /aid11762273-v4-728px- بیشتر-بر-تأثیرات-در-Tik-Tok- گام -۱.jpg “،” smallWidth “: 460 ،” smallHeight “: 345 ،” bigWidth ” “: 728،” bigHeight “: 546،” licensing “:”