صفحه اول روزنامه های یکشنبه 9بهمن 1401

بازدید رهبرمعظم انقلاب ازنمایشگه توانمندیهای صنعتی، نقد تصمیم سران قوا برای فروش امال دولت، حوادث فلسطین و… از موضوعات روزنامه های امروز است. لینک منبع : هوشمند نیوز

صفحه اول روزنامه های 4بهمن 1401

مجادله سیاسی ایران و اروپا، حاشیه های حضور بیش از 200مهمان زن خارجی در تهران و… از موضوعات مطرح شده در روزنامه های امروز است. لینک منبع : هوشمند نیوز

صفحه اول روزنامه های یکشنبه دوم بهمن

بالا گرفتن مخالفت با تعطیلی مدارس، احتمال رفع فیلتر برخی پلتفرم ها ، تداوم حمایت از سپاه در برابر تصمیم اتحادیه اروپا و… از موضوعات روزنامه های امروز است. لینک منبع : هوشمند نیوز