اردشیر بابکان؛ بنیان‌گذار سلسله ساسانی

اردشیر بابکان، موسس سلسله ساسانی است که طبق روایت کتاب کارنامه اردشیر بابکان با کمک فره ایزدی به حکومت رسید. اردشیر بابکان با پیروزی بر اردوان پنجم اشکانی، طومار حکومت ۴۸۰ ساله اشکانیان را در هم پیچید و حکومت جدیدی به نام جدش ساسان، در ایران بنیان نهاد. اردشیر پایه‌های حکومت ساسانی را گذاشت و بعد