انتقاد از تعداد کم موزه‌های علم و فناوری به عنوان معیار توسعه یافتگی

رئیس موزه ملی علوم و فناوری ایران با بیان این که امروزه یکی از معیارهای چندگانه پیشرفت جوامع و توسعه پایدار، تعدد موزه‌های علوم و فناوری است، از تعداد موزه‌های علم و فناوری در کشور انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، دکتر سیف الله جلیلی اظهار کرد:  موزه ملی علوم و فناوری ایران به عنوان یک