چگونه حساب بانکی مشترک را به یک تغییر دهیم

تعدادی از دلایل وجود داشتن یک حساب بانکی مشترک با کسی وجود دارد. به عنوان مثال ، ممکن است شما یک حساب را با یک شریک تجاری دیگر قابل توجه به اشتراک بگذارید. در مواقع دیگر ، گروهی از هم اتاقی ها یا خواهر و برادرها تصمیم می گیرند برای هزینه های مشترک حساب مشترکی