فوری ترین راه رهایی از استرس در شرایط خاص

چندین روش برای کاهش سریع و رهایی از استرس همه ما استرس را به طور منظم تجربه می کنیم، اگر چه نوع و شدت استرس می تواند از چالش های جزئی تا بحران های بزرگی متفاوت باشد.زمانی که استرس بیش از حد فشرده، مزمن و غیر قابل مدیریت باشد، می تواند بر سلامتی ما تاثیر