چرا سخت و خسته از خواب بیدار میشید؟

دلیل سخت و خسته بیدار شدن از خواب در صبح اگر چه به نظر می رسد که می توانیم کمبود خواب خود در طول هفته را در آخر هفته ها جبران کنیم اما این کار فقط ریتم شبانه روزی بدن ما را به هم می زند و کیفیت استراحت را می کاهد. آیا شما هم