چگونه بودن

راننده بودن آسان نیست؛ می تواند خطرناک و تنها باشد. دریفتر را انتخاب کنید رانش به دلایلی مانند اکتشاف ، تجربیات جدید و ملاقات با افراد جدید. که ممکن است به دلیل محدودیت های قانونی یا پولی در غیر این صورت هرگز نتوانسته اند آن را انجام دهند. بسیاری از افراد رانش را آزادکننده و