موارد تازه در اوزاکا امروز حدود 1700 مورد است.

اوایل این هفته:

استان اوزاکا ژاپن