• سکوهای نفتی با 8 افزایش به 599 رسید
  • سکوهای گازی -4 به 162 کاهش یافت
  • کل دکل ها +4 در هفته به 763 رسید.