رنگ قهوه ای:

  • ما به استانداردهای سرمایه قوی‌تر، استانداردهای نقدینگی قوی‌تر، آزمون‌های استرس قوی‌تر نیاز داریم

آیا فکر می کنید؟