مدیری که با سوءاستفاده از فرصت دیگران واکسن بزند باید به سرعت برکنار شود

معاون اول رییس جمهور گفت: هر مدیری که با سوءاستفاده از فرصت دیگران واکسن بزند، صلاحیت مدیریت ندارد و به اعتماد عمومی خسارت زده است. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری پس از دریافت گزارشی در خصوص انتشار اخبار تزریق واکسن به افرادی خارج از اولویت بندی تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در

سلامت مردم مسئله اول کشور است

ایسنا/خراسان رضوی معاون اول رئیس جمهور گفت: مسئله سلامت و زندگی مردم برای حکومت در همه جا در درجه اول اهمیت است. لذا آنچه که می‌شود کار در زمینه بهبود مسائل محیط زیست مردم انجام داد، مسئله اول کشور می‌شود و مسئله اول مسئولین و هیچ خط قرمزی بالاتر از این قرار نمی‌گیرند. اسحاق جهانگیری در