رشد اقتصاد کشور در شش ماهه اول سال

روحانی گفت: در پایان سال ۹۹ شاهد یک حرکت با ثبات در اقتصاد کشور هستیم. مردم افق روشن تری را شاهد هستند. شاهد اقتصاد مثبت در شش ماهه اول بودیم، در پایان شش ماهه دوم هم همه علائم به ما می گوید اقتصاد با نفت و بی نفت مثبت خواهد بود. لینک منبع