چگونه در محل کار شاد باشیم

بسیاری از افراد بیش از نیمی از روزهای بیداری خود را در محل کار می گذرانند. اگرچه ممکن است شما به کار به عنوان چیزی نگاه کنید که برای لذت بردن از بقیه زندگی خود باید آن را پشت سر بگذارید ، اما اگر هدف خود را بهبود شادی در محل کار خود قرار دهید