خاقانی شروانی؛ قصیده سرای بزرگ پارسی

خاقانی شاعر نامدار ایرانی و سراینده قصیده معروف و باشکوه «ایوان مدائن» است. شاعری دانشمند که شیوه‌ای نو را به شعر فارسی وارد کرد. خاقانی شروانی شاعر صاحب سبک و قصیده‌پرداز مشهور سده ششم هجری، از بزرگترین شعرای زبان و ادب فارسی است. شاعری که در میان عامه مردم کمی مهجور مانده و پیچیدگی مضامین،