نحوه داوطلب کردن در خارج از کشور

حتی اگر دو سال اضافی مورد نیاز سپاه صلح را نداشته باشید ، می توانید با صرف دو هفته زمان تعطیلات در سطح بین الملل داوطلب شوید. برنامه های داوطلبانه در هر کشوری ارائه می شود و افراد در هر سنی تشویق می شوند که اقدام کنند. داوطلبان برای انواع کارها ، از جمله آموزش