سرانجام آرزوی احداث دریاچه در دل کویر

خراسان: شاید تا قبل از سال ۹۸ کسی باورش نمی شد که بتوان دریاچه ای در کویر لوت داشت. حتی مارکوپولو هم در سفرنامه مشهور خود از این کویر به عنوان یک بیابان لم‌یزرع یاد می کند اما برخی گزارش ها نشان می دهد که این روزها این کویر، صاحب جوان ترین دریاچه کشور شده