قلب ما از هند و روم و شام نیست

این پرونده خبرآنلاین، پیشکشی ست به مناسبت روز سوم خواندنش. این قلب، عجیب موجودی ست. چه این قلب مادی باشد که ضربانش ۷۰ بار در هر دقیقه است و چه آن قلب جانی باشد که آن به آن با نفس و روح آدمی سرکار دارد.چه آن قلب، مادی باشد و چه این قلب، جانی، هر