بانکداری مبتنی بر پلتفرم(Platform Banking)

از آن‌جا که بانک‌ها نقشی محوری در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی و توسعه نظام‌های نوین ایفا می‌کنند، می‌توان دریافت که تحقق اقتصاد هوشمند بدون یک نظام بانکداری مبتنی بر پلتفرم امکان‌پذیر نخواهد بود. رشد سریع فناوری‌ها در جهان امروزی، بانک‌ها را بر آن داشته است تا با تلفیق بانکداری با فناوری‌های جدید، چالشی نوین