استخدام پرسشگرتحقیقات بازار و کارشناس مارکتینگ در شرکت بزرگ صنایع لفاف زرین

استخدام پرسشگرتحقیقات بازار و کارشناس مارکتینگ در شرکت بزرگ صنایع لفاف زرین انتشار در چهارشنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۰ محتوا گذار نه امروز نشان شده نشان کردن استخدام صنایع لفاف زرین شرکت بزرگ صنایع لفاف زرین جهت تکمیل کادر خود از استان های البرز و تهران، جهت کار در کیلومتر ۹ جاده مخصوص از افراد واجد