چگونه مبلغ کل پرداخت شده را در معادله نرخ بهره پیدا کنیم

اگر به شما یک مسئله ریاضی داده شده است که شما را ملزم به پیدا کردن کل مبلغ پرداخت شده در یک دوره خاص می کند ، نگران نباشید. اگر بفهمید که قسمت های معادله چیست و چگونه از آنها استفاده کنید ، حل این معادلات ساده است. مراحل {“smallUrl”: “https: / / www.wikihow.com /