در مصائب پدری؛ احساساتی بودن یا ایستادن مثل ستونی محکم؟

برترین‌ها: مرد بودن آسان نیست. از یک سو میخواهیم از خودشان احساس بیشتری نشان بدهند، حرف بزنند، مسائل را توی خودشان نریزند؛ و از سوی دیگر همچنان انتظار داریم در مقابل ناملایمات زندگی که همه ما را به پایین می‌کشد، مثل یک ستون محکم بایستند. سریال «دوستان» خاطرتان هست که «ریچل» با «بروس ویلیس» که