چرا شبها دچار پا درد می شویم؟

احساس درد در پاها از جمله عارضه های شایع است که هر روز میلیون ها نفر با آن مواجه هستند اما برخی افراد تنها در شب یا هنگام خواب دچار درد پا می شوند. به گزارش ایسنا، احساس درد در پاها به هنگام شب میتواند خواب فرد را مختل کرده یا کیفیت آن را تحت