تولید نانوباندهای گیاهی برای کاهش ریسک تب و عفونت پس از اعمال جراحی

تیم تحقیقاتی یکی از شرکت‌های فناور با استفاده از ترکیبات آنتی‌باکتریال گیاهی موفق به تولید باند، گاز استریل و پدهای آنتی‌باکتریال شدند که می‌تواند ریسک تب و عفونت پس از عمل و پانسمان را به حداقل برساند. به گزارش​​​​ ایسنا، بر اساس مستندات علمی درتولید گاز جراحی، برخی از ناخالصی‌های غیر میکروبی موجود در این گازها، حتی