اما و اگرهای موزه هدایای رییس‌جمهور

رییس ایکوم ایران تبدیل موزه ارتباطات تهران به موزه هدایای ریاست‌جمهوری را انتخاب مناسبی نمی‌داند و تاکید می‌کند: نباید جای یک موزه را به موزه‌ دیگری داد. همچنین ایجاد موزه هدایای هر رییس‌جمهور در زادگاهش به گسترش و ارتقای کیفی شهرهای به‌خصوص کوچکِ کشور می‌انجامد. به گزارش ایسنا، داستانِ ایجادِ موزه‌های هدایای ریاست‌جمهوری بعد از