موزه‌های علمی دانشگاهی و یک سال سوختن و ساختن با کرونا

سالی که گذشت، سالی متفاوت در تاریخ تاسیس بسیاری از نهادهای علمی به حساب می‌آید. آموزش، پژوهش و ترویج علم در این سال با تغییرات اساسی‌ای روبرو شدند. این تغییرات، دامن موزه‌های علمی را که یکی از اصلی‌ترین نهادهای ترویج علم به شمار می‌روند نیز گرفت. به گزارش ایسنا، سال ۱۳۹۹ برای موزه‌های علمی با