گنجی بازمانده از شهری که ۹۹ نگهبان از دروازه‌های آن حفاظت می‌کرد

ایسنا/سمنان آثار و بناهای تاریخی، بی‌شک شاهدان تاریخی آنچه بر این سرزمین ما گذشته، هستند و از همین رو حفاظت از این شاهدان تاریخ همواره از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و هست. با وجود آنکه همگان به اهمیت تپه‌حصار به عنوان یکی از مهمترین محوطه‌های تاریخی و باستانی فلات مرکزی ایران واقف‌اند اما شوربختانه بعد