عصیان تازه کرونا در آستانه یکسالگی

کرونا برای بار چهارم در برخی استان‌ها خیز برداشته؛ این بار اما ماجرا متفاوت است؛ ویروس جهش یافته انگلیسی هم در کشور به گردش افتاده و بر شدت نگرانی ها افزوده؛ نشانه های یک خیز خطرناک که اگر آن را جدی نگیریم، می تواند به سرعت کشور را دربرگرفته و جان‌های زیادی را روانه خاک