ضرورت اصلاح نظام مالیاتی؛ حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد

اهمیت نظام مالیاتی اهمیت مالیات و سیستم مالیاتی در راهبرد اقتصادی کشورها، بر کسی پوشیده نیست. مالیات‌ها در نظام اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، نه تنها ابزار تأمین‌کننده مصارف بودجه دولت محسوب می‌شوند، بلکه در اجرای سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی تعیین‌شده نیز نقش بارزی ایفا می‌کنند. در اقتصاد ایران به دلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن به