به عقب برگردیم قطعا برخی اشتباه ها را تکرار نمی کنیم

یک سال از شیوع کرونا در کشور می گذرد. ویروسی مرگبار که بخش اعظمی از توان رسانه های کشور را به خود معطوف کرده است و همچنان هم در صدر اخبار باقی مانده است. به گزارش ایسنا، از شناسایی ویروس کرونا بیش از یک سال می گذرد. کمیسیون ملی بهداشت چین نهم دی ماه ۹۸