نحوه ساختن نسخ خطی منور

در قرون وسطی ، همه کتاب ها با دست نوشته می شدند ، به این معنی که تصاویر نیز با دست نقاشی می شدند. نسخه های خطی منور در سال ۱۲ وقتی محبوبیت پیدا کردند که تصویرگران شروع به استفاده از ورقه های نازک فلزات گرانبها برای افزودن نور یا نور به نقاشی های خود