سنگ‌های استون هنج از کجا آمده‌اند؟

سال گذشته، باستان‌شناسان موفق به شناسایی منشاء برخی از خرسنگ‌های استون‌هنج شدند. پژوهشی که به‌تازگی انجام شده نیز منشاء سایر سنگ‌ها را پیدا کرده است. بنای سنگی باستانی انگلستان از دو نوع سنگ به نام‌های سنگ کبود و سارسن تشکیل شده است. هرکدام از سارسن‌ها به‌طور میانگین ۲۵ تن وزن دارند. در ادامه با این