خانه ای که ساختش ۳٠ سال طول کشید

ایسنا/آذربایجان غربی در آشفته بازار سال های دور کشورمان، در بحبوحه قیام ها و عبور از دیکتاتوری تا رسیدن به مشروطه، مردمان کشور روزهای سختی دیده اند. در میان پیچ و تاب تاریخ می خواهیم به آن روزها سفر کرده و میهمان مردی باشیم که سردار ماکو لقب گرفته و در یکی از حساس ترین