خواجه نصیرالدین طوسی؛ پدر علم مهندسی

خواجه نصیرالدین طوسی دانشمند برجسته جهان اسلام و موسس رصدخانه مراغه است. نظریات این ریاضی‌دان منجم، نقش مهمی در دستاوردهای علمی پس از او در جهان داشت. خواجه نصیرالدین طوسی ملقب به استاد البشر، یکی از برجسته‌ترین دانشمندان ایرانی جهان اسلام و از بزرگ‌ترین فقهای مذهب تشیع در سده هفتم هجری است. دانشمندی همه‌چیزدان که