شما هم اشکتون دم مشکتونه ؟

دلیل و علت زود به گریه افتادن آیا تا به حال شده که از خودتان بپرسید چرا این همه گریه می کنم ؟ اگر پاسخ شما مثبت است، به اولین چیزی که باید فکر کنید، این است که شما تنها نیستید. فرقی ندارد که از یک رابطه بیرون آمده باشید، اشتباهی در کارتان انجام داده