از تخریب مجسمه تکم‌چی تا دیوارنویسی

ایسنا/آذربایجان شرقی پس از کندن یادگاری بر روی تنه‌ی درختان و نوشتن یادگاری روی آثار تخت جشمید و رساندن حرف دل به معشوق با دیوارنویسی‌ در شهر، این بار وندالیسم به دیوارهای مسجد کبود رسید. “اقیانوس را به حوز نمی‌دهم” جمله‌ای بی‌محتوا و کاملا در شان یک وندال که بر روی دیوار فیروزه‌ی جهان اسلام