بنای تاریخی «مسجد و مدرسه سردار» قزوین

۲۵ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۰:۱۹ زیباترین مدرسه قزوین در روزگار قاجار توسط دو برادر که دارای منصب سرداری بوده و درجنگ های ایران و روس به شجاعت و لیاقت شهرت داشتند ساخته شد.  حسین خان و حسن خان سردار در سال ۱۲۳۱ قمری با احداث این مجموعه شاهکاری از معماری و هنر قاجاری را به