درخواست از مستندسازان برای توجه به باستان‌شناسی

رییس کل موزه ملی از مستندسازان خواست باستان‌شناسی را در دستور کار قرار دهند. مدیر مرکز گسترش سینمای مستند هم گفت: اگر بودجه و مشارکت تخصصی نباشد، مستندسازان انگیزه ورود به این فیلم‌ها را پیدا نمی‌کنند. به گزارش ایسنا، جبرییل نوکنده ـ رییس کل موزه ملی ایران ـ در دیدار با مدیران مرکز گسترش سینمای