ابتکار معلم هندی برای تشویق به مطالعه

وجود یک یخچال بیرون از مغازه خواروبار فروشی چیز جدید نیست؛ اما یخچالی که بیرون مغازه‌ای کوچک در کلکته جنوبی است می‌تواند کمی عجیب و غیرمنتظره باشد؛ چراکه به جای مواد غذایی و نوشیدنی در داخل این یخچال پر از کتاب‌های متنوع و مختلف است. یک معلم هندی و همسرش با همکاری یک مغازه‌دار کتابخانه