عفونت مفصلی، دردی عجیب و غریب

روزنامه خراسان: عفونت مفصل یا آرتریت سپتیک که به آرتریت عفونی هم شناخته می‌شود بیشتر بر اثر فعالیت باکتری شکل می‌گیرد. آرتریت سپتیک به دلیل عفونت شکل می‌گیرد. مشخصه عفونت درد شدید مفصل همراه با تب است. آرتریت سپتیک یک مفصل مانند زانو یا لگن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دلایل آرتریت سپتیک آرتریت سپتیک