فیلم درمانی – معرفی فیلم‌هایی برای مواجهه با شکست عشقی

یکی از بدترین لحظات زندگی هر فرد، لحظه خداحافظی با معشوق است. اما متاسفانه این تلخی، تنها به یک لحظه ختم نمی‌شود، بلکه زندگی فرد را بسته به شدت علاقه‌اش به طور کلی تحت تاثیر قرار می‌دهد و آثار مخرب فراوانی بر روحیه شخص می‌گذارد. در این بخش از فیلم درمانی، سراغ معرفی فیلم‌هایی رفتیم