وقتی بیش‌ از حد عذرخواهی می‌کنید…

ایرنا زندگی: اگر تا به حال به شما گفته شده است که «چقدرعذرخواهی می‌کنید»، وقت آن رسیده است که به رفتار خودتان دقیق‌تر نگاه کنید. آیا شما واقعا بیش از حد عذرخواهی می‌کنید یا مبادی آداب هستید و به جا عذرخواهی می‌کنید؟ روانشناسان می‌گویند عذرخواهی بیش از حد، یک الگوی عادت بین فردی است که