این چه گافی بود، جناب آقای علیرضا قربانی؟

برترین ها: مدتی است که خبری مبنی بر همکاری علیرضا قربانی و عالیم قاسم اف منتشر شده است؛ حال چند روزی است که این قطعه منتشر شده است. نکته قابل توجه در این اثر، خوانش اشتباه علیرضا قربانی از یک بیت مولوی است.     محبوبه عظیم‌زاده در روزنامه شهرآرا نوشت: زیباست و پرشور و