پشت پرده ماسک های به ظاهر استاندارد!

ایسنا/اردبیل  تا همین پارسال به ندرت می شد در شهر قدم زد و کسی را ماسک بر صورت دید؛ آنچه  از ماسک زدن در پس ذهن بود مربوط به شهروندان شهرهایی بود که با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کردند و اغلب آنها در گزارش های تلویزیونی دیده می شد.  ماسک زدن اما