پرداخت حق پرستاری ماهانه ۶۱۰ هزار تومان به تمامی ضایعه نخاعیها

رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام آمادگی کرد که هر فردی که دچار ضایعه نخاعی است، بدون در نظر گرفتن دهک درآمدی خانواده او، مبلغ ۶۱۰ هزار تومان را به عنوان حق پرستاری به صورت ماهانه دریافت می کند. به گزارش ایسنا، وحید قبادی دانا در خصوص حق پرستاری افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی اظهار کرد: باتوجه