کتاب بخوانیم؛ «شور زندگی» و «وداع با اسلحه»

برترین‌ها: در این شماره از سری مطالب «کتاب بخوانیم» سه اثر ادبی داریم: یک شاهکار از ادبیات غرب، یک شاهکار زندگی‌نامه‌ای مشهور از یک چهره هنری و در نهایت یک داستان ایرانی. در بخش «غیر ادبی» دو کتاب معرفی میکنیم: یک کتاب کوچک، اما خوشخوان و مهم از فیلسوفی آلمانی را برایتان در نظر گرفته‌ایم،