غریب آبادی: ایران ترور شهید فخری‌زاده را بی پاسخ نمی‌گذارد

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین المللی در وین، گفت: در حالی که جمهوری اسلامی ایران قویا متعهد به تعقیب یک برنامه صلح آمیز هسته ای می باشد، یک دانشمند هسته ای دیگر ایران نیز ترور شد. به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی افزود: شواهد واضح، حاکی از این است که