عروس شاه‌عباسی نقاب از چهره برمی‌دارد؟

ایسنا/سمنان کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان که برای نزدیک به چهل سال به زندان تغییر کاربری نامأنوس داده بود قرار است که در آخرین ماه از آخرین سال این قرن، با برداشتن رسمی آخرین دیوارهای بیازمانده از زندان پیشین، چهره خود را برای همیشه در معرض دید گردشگران و عابران سمنانی قرار دهد. فرماندار سمنان از آغاز