عمارت ساعت؛ یادگاری از شهردار نیک‌نام تبریز

ایسنا/آذربایجان شرقی عمارت شهرداری تبریز یکی از بناهای تاریخی شهر تبریز است که به سبب معماری خاص‌ خود دارای جایگاه ارزشمندی بوده و یکی از یادگاری‌های نمونه‌ترین شهردار شهر تبریز، ارفع الملک جلیلی است که در زمان خود منشا برکات بسیاری بود. احداث این بنای زیبا و تاریخی در دوران ارفع الملک جلیلی، شهردار وقت

عمارت ساعت؛ یادگاری از نمونه‌ترین شهردار تبریز

ایسنا/آذربایجان شرقی عمارت شهرداری تبریز یکی از بناهای تاریخی شهر تبریز است که به سبب معماری خاص‌ خود دارای جایگاه ارزشمندی بوده و یکی از یادگاری‌های نمونه‌ترین شهردار شهر تبریز، ارفع الملک جلیلی است که در زمان خود منشا برکات بسیاری بود. احداث این بنای زیبا و تاریخی در دوران ارفع الملک جلیلی، شهردار وقت